AYT Coğrafya: Sanayileşme - Ülke İlişkisi TEST - 1


Sanayileşme - Ülke İlişkisi konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Sanayileşme - Ülke İlişkisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sanayileşme - Ülke İlişkisi konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sanayileşme - Ülke İlişkisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Sanayileşme - Ülke İlişkisi TEST - 1
1.
Sanayileşme; buhar gücünün ilk kez makinelere uy­gulandığı, bu makinelerde enerji kaynağı olarak önce odunu daha sonra taş kömürünü, ilk ham madde olarak ise pamuk ve demiri kullanan Avrupa ülkesinde başlamıştır.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde sanayi­leşme daha önce başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması
2.
1- Dış satım gelirlerinin dış alım giderlerini karşılama oranı düşüktür.

2- Dünyanın en gelişmiş kara ve demir yolu ulaşım sistemlerinden birine sahiptir.

3- Sanayi ham maddesi ve fosil enerji kaynaklarında dışa bağımlıdır.

4- Sanayi tesislerinde çalışan nitelikli iş gücü, vasıfsız iş gücüne göre daha azdır.

Yukarıdakilerden hangileri Japonya'nın beşeri ve ekonomik özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 4
Soru Açıklaması
3.
Sanayi Devrimi'yle birlikte hem taş kömürü hem de de­mir yatakları bakımından zengin olan ülkelerde, sana­yinin gelişimi daha hızlı olmuştur.

Bu durum, aşağıdaki ülkelerden hangisi için ge­çerli bir yargı olamaz?
Doğru Cevap: "D" Arnavutluk
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisinin ilk kez İngiltere'de or­taya çıktığı ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "E" Deniz ticaretinin
Soru Açıklaması
5.


Bu zincirdeki neden-sonuç ilişkileri göz önüne alın­dığında, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Şehirleşme oranı arttı.
Soru Açıklaması
6.
Almanya'nın sanayileşme sürecinde aşağıdakiler­den hangisinin etkisinden söz edilemez?
Doğru Cevap: "E" Petrol üretiminden
Soru Açıklaması
7.
- Ulusal gelirin %90'ından fazlası sanayi ve hizmet sektöründen elde edilir.

- En önemli sanayi tesisleri Apalaş Dağları ve Göller Bölgesi'ndeki kömür yatakları çevresinde yoğun­laşmıştır.

- Ülkenin batısındaki Silikon Vadisi adı verilen bölgede dünyanın en önemli bilişim şirketleri ve AR-GE merkezleri bulunur.

- Sanayi sektöründe üretilen ürünlerin kalitesi yük­sek olduğundan tüm kıtalarda alıcı bulur.

Yukarıda genel ekonomik özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" ABD
Soru Açıklaması
8.


Yukarıdaki haritada numaralandırılan bölgelerden hangisinin son yıllarda hem sanayileşme hem de teknoloji kullanımını daha çok artırdığı söylene­bilir?
Doğru Cevap: "A" Çin'deki I. bölge
Soru Açıklaması
9.
18. yüzyılda ingiltere'de başlayan sanayileşme süre­ciyle birlikte seri üretime geçilmiş, bu durum hem eko­nomide hem de toplumsal yaşamda önemli değişim­lere neden olmuştur.

1- Orman arazileri

2- Şehirleşme oranı

3- işsizlik

4- Ulaşım hizmetleri

Sanayileşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte yukarı­dakilerden hangilerinin daha fazla arttığı savunu­labilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede sanayinin ge­lişmekte olduğunun göstergesi olamaz
Doğru Cevap: "A" Ham madde ihracatının artması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.