AYT Coğrafya: Küresel İklim Değişimi TEST - 1


Küresel İklim Değişimi konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Küresel İklim Değişimi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Küresel İklim Değişimi konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Küresel İklim Değişimi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Küresel İklim Değişimi TEST - 1
1.
"Antarktika, Grönland ve Kuzey Kanada'daki buzulların eriyip küçüldüğü tespit edilmiştir. Örneğin, Kuzey Kutup Kuşağı'nın 1979 ve 2018 yıllarına ait uydu fotoğrafları incelendiğinde, buzul kütlelerinin 1979'dan 2018 yılına kadar yaklaşık 0/o 20'sinin yok olduğu görülmüştür. Ku­tup Kuşağı'ndaki örtü buzullarının erime hızının daha da artmasıyla birlikte .................................................... "

Yukarıdaki parçanın sonu, aşağıdakilerden hangi­siyle tamamlanabilir?
Doğru Cevap: "B" kıyı çizgisinde değişimler görülecektir.
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, bilim insanlarının 21. yüz­yılda gerçekleşmesini beklediği durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Afrika Kıtası'nın kuzeye doğru kaymasıyla Akde­niz'in ortadan kalkması
Soru Açıklaması
4.
Endonezya'ya bağlı Borneo Adası'nın, 1950 yılında tamamına yakını gür ormanlardan oluşurken, bu ada­daki ormanların alanı 2018 yılında yarı yarıya kü­çülmüştür. Orman tahribinin devam etmesiyle birlikte, Borneo Adası'ndaki orman alanlarının 2025 yılına kadar % 70'nin yok olacağı öngörülmektedir.

1- Biyoçeşitlilik

2- Kuraklık

3- Erozyon

4- Yer altı suyu seviyesi

Buna göre, Borneo Adası'nda yaşanan bu olum­suzluklar önlenemezse, yukarıdakilerden hangi­lerinde artış olması beklenir?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Küresel iklim değişimlerin aşağıdakilerden han­gisine neden olması beklenmez?
Doğru Cevap: "B" Gelgit genliğinin artmasına
Soru Açıklaması
6.
- Bangladeş'teki Ganj Deltası kıyılarında, deniz sevi­yesinde 1 metreden biraz fazla bir yükselme mey­dana gelmesi 70 milyon kişiyi yerinden edecektir.

- Tuzlu su, tatlı su akiferlerine karıştığında kıyı ku­şağında canlılar için gerekli olan tatlı su kaynakları yok olacaktır.

- Topraklarının yaklaşık yarısı deniz seviyesinin altında olan Hollanda'nın geleceği tehdit altındadır.

Yukarıdaki durumların yaşanması, aşağıdaki doğa olaylarından ya da doğal süreçlerden hangisine bağ­lıdır?
Doğru Cevap: "D" Transgresyon
Soru Açıklaması
7.
21. yüzyılın ikinci çeyreğinde, yükselen sıcaklıklarla bir­likte tropik bölgelerde ürün kaybının artacağı, buna kar­şın tahıl üretimi için çok soğuk ve elverişsiz koşullara sahip kutup altı bölgelerinin tarıma uygun hale geleceği beklenmektedir. Örneğin, Sibirya, Kanada ve Alaska'da ılıman kuşak bitkilerinin tarımının başlayacağı, ancak bu bölgelerdeki tahıl üretiminin, tropik bölgelerdeki ürün kaybının yerini dolduramayacağı belirtilmektedir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin sonuçla­rından söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Küresel ısınmanın
Soru Açıklaması
8.
Küresel iklim değişiminin, Türkiye'deki su kay­naklarına olası etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Sel ve taşkınlarda azalma görülmesi
Soru Açıklaması
9.
Avrupa Birliği, iklim değişimlerinin nedenleri ve ortaya çıkardığı sorunlarla mücadele konusunda, 1992 yılın­da Rio zirvesinde "Birleşmiş Milletler İklim Değişlikliği Çerçeve Sözleşmesi"ne katkıda bulunmuştur. Bu sözleşmeye göre Avrupa Birliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve yakıt ekonomisinin iyileş­tirilmesini teşvik etmektedir.

Parçadaki bilgilere göre;

1- Avrupa Birliği, çevresel politikalarla doğrudan ilgi­lenmektedir.

2- Avrupa Birliği, yakıt ekonomisinin iyileştirilmesi için temiz enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir.

3- AGİT ve OECD gibi uluslararası örgütler çevresel politikalarda Avrupa Birliği'ne katkı sağlamaktadır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.