AYT Coğrafya: Çevre Sorunları TEST - 3


Çevre Sorunları konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Çevre Sorunları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Çevre Sorunları konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Çevre Sorunları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Çevre Sorunları TEST - 3
1.
Tarım arazileri üzerinde sanayi tesisleri ve toplu konutların yapılmasıyla birlikte, yörede;

1- birincil ekonomik faaliyetlerde istihdam edilen nü­fusun azalması,

2- yer üstü sularındaki kirlilik oranının artması,

3- arazi kullanımının değişmesi

durumlarından hangilerinin ortaya çıkması bek­lenir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Doğal denge gözetilmeden yapılan arazi planla­malarının aşağıdakilerden hangisine neden olma­sı beklenmez?
Doğru Cevap: "E" Deniz seviyesinin alçalmasına
Soru Açıklaması
3.
Nüfusun sürekli artması mevcut arazilerden en iyi şe­kilde yararlanmayı zorunlu hale getirmekte ve arazi planlaması yapmayı ortaya çıkarmaktadır. Arazi plan­lamalarında hedeflenen sonuca ulaşabilmek için çeşitli özellikler dikkate alınır, arazi en uygun şekilde değerlendirilir.

Buna göre, arazi planlaması yapılırken;

1- topoğrafya haritalarında araziye ait eğim, bitki ör­tüsü, jeolojik yapı ve drenaj gibi özelliklerin belir­lenmesi,

2- bölgenin sıcaklık ve yağış ortalamalarında, geç­mişte görülen ekstrem olayların bilinmesi,

3- arazide önce altyapı sistemlerine, sonra üstyapı­ya ait çalışmaların düzenlenmesi,

4- uygulanacak projenin ülke ve bölge genelinde yaygınlaştırılabilmesi

hedeflerinden hangileri daha önemli rol oynar?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
5.
Doğal kaynak kullanımının çevresel etkilerinin anlatıldığı bir coğrafya dersinde, öğrenciler Ergin Öğretmen'e şu örnekleri vermiştir.

Furkan: Çoruh Vadisi'nde yapılan barajlarla çok sayı­da endemik bitki türü yok olmaktan kurtarılmıştır.

Ece: Bilecik'teki mermer ocaklarının çoğunda patlat­ma yöntemiyle yapılan üretim hava ve ses kirliliğine neden olmaktadır.

Sezgin: Konya'daki çiftçilerin bir bölümünün kaçak yollarla açılan kuyulardan su çekmesiyle sulak alanlar kurumaya başlamıştır.

Nil: Ankara'daki binaların ısıtılmasında kömür yerine doğal gazın kullanılması hava kirliliğini kısmen azalt­mıştır.

Duru: Antalya Körfezi kıyılarındaki orman arazilerine turistik tesislerin ve golf sahalarının yapılması ekosis­temlere zarar vermiştir.

Bu öğrencilerden hangisinin verdiği örnek yanlış bilgi içermektedir?
Doğru Cevap: "A" Furkan
Soru Açıklaması
6.
1- Kurumuş dere yataklarının yerleşime açılması

2- Tarım arazilerine organize sanayi bölgelerinin kurulması

3- Üniversite yerleşkeleri ve hava alanlarının şehir merkezinin dışındaki çorak arazilere yapılması

4- Orman arazileri içinde tarla açılması

Yukarıdakilerden hangileri, arazi planlaması ya­pılırken doğal dengenin gözetildiğine ve arazi ka­biliyetinin dikkate alındığına örnektir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
7.
Bir bölgede arazi kullanımıyla ilgili yapılan bir planlamanın başarılı olması, öncelikle aşağıdaki­lerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "E" Planlamada insan ve doğa arasındaki karşılıklı ilişkinin dikkate alınmasına
Soru Açıklaması
8.
- Elazığ Ovası'na yapılan çimento fabrikasının, şehrin sürekli büyümesiyle birlikte yerleşim alanları içinde kalması

- Dilovası, Çukurova ve Adapazarı Ovası gibi tarıma elverişli araziler üzerinde çeşitli endüstri tesisleri­nin kurulması

- Hakim rüzgar yönü kuzey sektörlü olan Konya'da­ki organize sanayi bölgelerinin şehrin kuzey ve ku­zeydoğusunda kurulması

Yukarıda verilen durumlar aşağıdakilerden hangi­sine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Yanlış arazi kullanımına
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisinde, arazinin doğru ve et­kin kullanıldığı ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "D" Çorak arazilerdeki yerleşim alanlarının dikey doğ­rultuda gelişmesine olanak sağlanması
Soru Açıklaması
10.
Endüstriyel üretim ile binaların ısıtılmasında kullanılan fosil yakıtların yanması sonucunda ortaya çıkan du­manın, sisle karışmasıyla oluşan hava kirliliğine "Lond­ra Tipi Hava Kirlenmesi" denir.

Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde kış mevsiminde Londra Tipi Hava Kirlenmesi'nin daha sık görülmesi beklenir?
Doğru Cevap: "A" İzmit
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.