AYT Biyoloji: Fotosentez - Kemosentez TEST - 2


Fotosentez - Kemosentez konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Fotosentez - Kemosentez Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fotosentez - Kemosentez konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fotosentez - Kemosentez Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Fotosentez - Kemosentez TEST - 2
1.


Fotosentez hızı ile ilgili yukarıdaki grafikte X ola­rak gösterilen faktör,

1- ışığın dalga boyu,

2- sıcaklık,

3- karbondioksit derişimi

faktörlerinden hangileri olabilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki şemada hücrelerdeki bir metabolizma ola­yının bazı basamakları gösterilmiştir.Bu olay ile ilgili,

1- Sadece ototrof canlılar tarafından gerçekleştirilir.

2- Üretici canlıların sadece bazıları tarafından ger-çekleştirilir.

3- Kloroplast, olmayan canlılar gerçekleştiremez.

4- Klorofili olmayan canlılar geçekleştiremez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki şemada nitrat bakterilerinin gerçekleştirdiği kemosentez olayının ana basamakları gösterilmiştir.Buna göre, bu olay ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Oksijen, organik moleküllerden ayrılan hidrojen ile tepkimeye girer.
Soru Açıklaması
4.
Bir öğrenci ışığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisini araştırmak için aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor.Bu öğrencinin amacına ulaşabilmesi ıçın aşağı­daki değişikliklerden hangisini yapmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" 1. düzenekteki kabı 2. düzenekteki kabdan daha büyük bir kabla değiştirme
Soru Açıklaması
5.
Üç özdeş yaprağı (a, b, c) olan bir bitki ile aşağıdaki düzenek hazırlanıyor. Düzenek gün boyu ışık altında tutulduktan sonra tüm yaprakları kopartılarak kurutu­lup tartılıyor.Buna göre a, b ve c yaprakları arasındaki kuru ağırlık ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru ola­rak verilmiştir? (NaOH, karbondioksit tutucudur.
Doğru Cevap: "B" a > c > b
Soru Açıklaması
6.
Bir bitkinin fotosentez hızında etkili olan,

1- klorofil miktarı,

2- stoma sayısı,

3- ışığın dalga boyu,

4- karbondioksit yoğunluğu

değişkenlerinden hangileri kalıtsal hangileri çev­resel faktörlere örnek gösterilebilir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda bazı bakterilerin gerçekleştirdiği kemosentez reaksiyonları verilmiştir.tepkimelerinden biriyle sağlanır.

Buna göre kemosentez reaksiyonları ile ilgili aşa­ğıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Geceleri gerçekleşirken gündüz gerçekleşmez.
Soru Açıklaması
8.
Belçikalı bir fizikçi olan Jean B. Van Helmont'un bitki­lerle yaptığı çalışmalar ve bu çalışmalardan çıkardığı sonuçlar aşağıda verilmiştir.

-  Topraktan yapılmış bir saksı alarak fırında kurutul­muş 90 kg toprağı saksının içine koydum ve 2,25 kg ağırlığındaki bir söğüt dalını bu saksıya diktim.

-  Aradan beş yıl geçtikten sonra bu daldan büyüyen ağacın ağırlığı 76, 1 kg geliyordu. Bu beş yıl bo­yunca saksıdaki toprağı yağmur suyuyla devamlı suluyordum. Ayrıca saksıya toz, toprak girip çık­masını önlemek için saksının kenarlarını ve üstü­nü delikli bir teneke ile kapladım.

- En sonunda saksıdaki toprağı tekrar kurutup tart­tığımda toprağın ağırlığında yalnızca O, 1 kg'lık eksiklik olduğunu gördüm.

- Bu çalışmadan ağacın başlangıçtan beri artmış olan 73,85 kg bölümünün yalnızca verilen sudan meydana geldiği sonucuna ulaştım.

Jean Baptiste Van Helmont yaptığı bu çalışmada,

1- ağırlık artışı için gerekli olan besinlerin ışık varlı­ğında üretildiği,

2- yapraklardan alınan C02 nin besinin yapısına katıldığı,

3- toprak ağırlığında meydana gelen O, 1 kg'lık azalmanın topraktan alınan minerallerden kaynaklan­dığı

gerçeklerinden hangilerini dikkate almadığı için hatalı bir sonuca ulaşmıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
9.
Yeşil bir bitkinin bulunduğu ortamlar ile ilgili bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.Buna göre, bitkinin bu ortamlarda gerçekleştirdiği fotosentez hızının çoktan aza doğru sıralanması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" II - I - III
Soru Açıklaması
10.
Işık şiddetinin fotosentez hızına etkisini incelemek isteyen öğrenci aşağıdaki düzeneklerden hangisi­ni hazırlamalıdır?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.