AYT Biyoloji: Fotosentez - Kemosentez TEST - 1


Fotosentez - Kemosentez konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Fotosentez - Kemosentez Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fotosentez - Kemosentez konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fotosentez - Kemosentez Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Fotosentez - Kemosentez TEST - 1
1.


Şekildeki gibi bir düzenek hazırlanarak cam huninin içine bir su bitkisi konulmuş ve düzenek yeterince ay­dınlık ortamda bir süre bekletilmiştir.

Bu süre içinde,

1- düzenekteki suda bulunan çözünmüş C02 miktarı­nın azalması,

2- cam tüpün tabanındaki su seviyesinin düşmesi,

3- su bitkisinde organik molekül miktarının artması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Bir bilim adamının bazı gözlemleri şunlardır:

• Yanan bir mumun kirlettiği hava nane bitkisi tara­fından temizlenmiştir.

• Bir farenin solunum yaparak kirlettiği hava nane bitkisi tarafından temizlenmiştir.

• Yanan bir mum ve nane bitkisinin bulunduğu bir fanusun içinde bir fare normal olarak yaşayabil­mektedir.

Bu gözlemlere dayanarak,

1- Bitkiler C02 alır.

2- Bitkiler 02 verir.

3- Bitkiler de hayvanlar gibi solunum yapar.

hipotezlerinden hangileri ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
Bir bilim adamı bitkilerin, yanan bir mumun kirlettiği havayı bir farenin yaşamını sürdürmesine yetecek ka­dar temizlediğini göstermek için aşağıdaki düzeneği hazırlıyor.Bu deneyin başarılı olması için,

1- deney süresince, düzeneğin bulunduğu ortamın yeterince aydınlık olması,

2- cam fanusun içine C02 tutucu konulması,

3- sıcaklığın fotosentez için uygun olması

koşullarından hangilerinin sağlanması gerekir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki şemada, doğadaki enerji akışının temel basamakları gösterilmiştir.Bu şemada fotosentez, solunum ve diğer hücresel işlevleri gösteren numaralar aşağıdakilerin hangi-sinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda suya ve hidrojen sülfide dayalı fotosentezin kimyasal denklemleri verilmiştir.

- co2 + 2H20 -----> 02 + (CH20) + H20

- co2 + 2H2S -----> 2S + (CH20) + H20

Bu olayların kimyasal denklemlerinin karşılaştırılma­sıyla aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
6.
Fotosentez ile ilgili ilk araştırmalardan elde edilen bil­giler şunlardır:

1- Bitkiler, yanmanın etkisiyle kirlenen havayı temizler.

2- Bitkilerin kirlenen havayı temizlemesi için ışık ge­reklidir.

3- Bitkilerin organik madde üretebilmesi için suya ge­reksinimi vardır.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinde ilk ulaşı­landan son ulaşılana doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1 - 2 - 3
Soru Açıklaması
7.
Bitkiler fotosentez sürecinde inorganik maddeler­den organik madde sentezlerken aşağıdakilerden hangisini kullanmaz?
Doğru Cevap: "A" Suyun oksijenini
Soru Açıklaması
8.
Bitkilerde fotosentez hızının sıcaklığa bağlı değişimi ile ilgili iki deney yapılmıştır. Bitkiler birinci deneyde yeterince aydınlık, ikinci deneyde ışık şiddeti düşük bir ortamda bekletilmiştir.

Bu deneylerin sonucunda aşağıdaki grafiklerden hangisi elde edilebilir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
9.
Bitkilerde ışığın dalga boyuna göre fotosentez hızın­daki değişmeyi gösteren grafik aşağıda verilmiştir.Buna göre yeşil ışıktaki fotosentez hızını gösteren aralık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" M
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki grafikte fotosentez hızının C02 derişimi ile ilişkisi gösterilmiştir.-
CO2 derişiminin d1 - d2 arasındaki değerlerinin fo­tosentez hızını değiştirmemesi

1- enzimlerin yapısının geri dönüşsüz olarak bozul­ması,

2- oksijenli solunum enzimlerinin fotosentez enzimle­ri ile eşit hızda çalışması,

3- enzimlerin substratla doymuş halde olması

nedenlerinden hangileri ile açıklanır?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.