9. Sınıf Tarih: İlk Türk Devletleri ve Komşuları TEST - 1


İlk Türk Devletleri ve Komşuları konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. İlk Türk Devletleri ve Komşuları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İlk Türk Devletleri ve Komşuları konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İlk Türk Devletleri ve Komşuları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: İlk Türk Devletleri ve Komşuları TEST - 1
1.
Türklerin yaşadığı coğrafya göz önüne alındığında,

I. Bizans,

II. Çin,

III. Sasani

devletlerinden hangileriyle ilişki kurmaları beklenebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Eski Türk topluluklarında ticaret büyük ölçüde değiş - tokuş usulüne dayanıyordu.

Buna göre, Türklerin konar - göçer yaşamları göz önüne alındığında aşağıdaki ürünlerden hangisini satmaları beklenemez?
Doğru Cevap: "E" Tahıl
Soru Açıklaması
3.
Karluklar, İslam devleti ile birleşip 751 yılında Talas Savaşı’nda Çin’in yenilgiye uğratılmasında önemli rol oynamışlardır.

Bu savaşın,

I. Türklerin İslamiyet’i yakından tanımaları,

II. Orta Asya’nın Çin egemenliğine girmesinin engellenmesi,

III. Asya Hun Devleti’nin yıkılması

durumlarından hangilerine ortam hazırlağı savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
4.
Çin’den başlayıp Orta Asya’yı aşarak Akdeniz ve Karadeniz’de sona eren İpek Yolu, Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin hakim olmak istediği bir yer olmuştur.

Bu durum Türk devletlerinin,

I. ekonomik açıdan gelişme,

II. tarımsal faaliyetlere ağırlık verme,

III. Türk boylarının bir bayrak altında toplama,

politikalarından hangilerini amaçladıklarını gösterir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
5.
Macarlar XI. yüzyılın başlarında Hristiyanlığın Katolik mezhebini kabul ettiler.

Bu gelişme Macarlarda,

I. Türkçenin gelişmesi,

II. Türk kültüründen uzaklaşılması,

III. ticari faaliyetlerin artması

etkilerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
6.
I. Avarlar

II. Türgişler

III. Karluklar

Yukarıdakilerden hangileri hem Asya hem de Avrupa’da devlet kurmuşlardır?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
7.
Moğollardan Kıtaylar’ın 924’te Orhun havalisine hakim olması nedeniyle Orta Asya’dan yüzbinlerce Türk, Moğol kabilelerin tazyiki ile batıya göç etmek zorunda kalmıştı. Maveraünnehir bölgesi Türkleri barındırmaya artık yetmiyordu.

Bu bilgiye dayanarak Türk göçlerinde;

I. dış baskılar,

II. yurt yetersizliği,

III. cihat anlayışı

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Dokuz aile birliğinden oluşan Uygurlar, Karluk ve Basmillerle birleşerek devlet kurmuşlardır.

Buna göre Uygurlarla ilgili,

I. Farklı toplulukları egemenlikleri altında toplamışlardır.

II. Göçebe yaşam sürmüşlerdir.

III. Orta Asya’da Türk siyasi birliğini ilk kez sağlamışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
9.
Hazarlar ve Türgişlerin ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" İslam orduları ile savaşmaları
Soru Açıklaması
10.
Avarlar, Slavları ve özellikle Rusları ordu ve devlet örgütlenmesi alanlarında etkilediler. İlkel bir hayat yaşayan Slavların toplumsal yaşantıya geçmesinde de Avarlar etkili olmuşlardır.

Buna göre Avarlarla ilgili olarak,

I. Yüksek bir kültüre sahiptirler.

II. Slav topluluklarını etkilemişlerdir.

III. İslamiyet’i benimsemişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.