10. Sınıf Tarih: Devlet Yönetimi TEST - 1


Devlet Yönetimi konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Devlet Yönetimi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Devlet Yönetimi konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Devlet Yönetimi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: Devlet Yönetimi TEST - 1
1.
Eyalet yönetiminde bütün memurlar beylerbeyi tarafından tayin edildiği halde kadıların tayini kazasker tarafından yapılmıştır.

Bu durum;

I. Yürütme ile yargının birbirinden ayrıldığının

II. Kadılığın bir devlet görevi olmadığının

III. Kadılık makamının önemini yitirdiğinin

gelişmelerden hangilerinin bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devlet’inde;

I. Şehzadelerin yanlarında Lala’ların gönderilmesi

II. Kafes usulünün kabul edilmesi

III. Ekber ve erşed sisteminin benimsenmesi

gelişmelerinden hangileri taht kavgalarını azaltmak amacı ile yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti’nde vezir sayısı ikiye çıkınca bunlardan biri Vezir-i Azam yapılmıştır. Diğer vezir de Divana katılmış, fakat yetkisi sınırlı kalmıştır. Vezir sayısı artarak Fatih Döneminde dört kişi olmuşlardır. Vezirler yalnız merkezde değil taşra örgütünde de görevlendirilmişlerdir.

Bu bilgilere bakılarak;

I. Zamanla devlet adamı ihtiyacı artış göstermiştir.

II. Sınırların genişlemesi Divan’ın önemini azaltmıştır.

III. Vezirler yalnızca Türkler arasından seçilmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde divan toplantılarına padişah başkanlık ederken, Yükselme Döneminden itibaren sadrazam başkanlık etmeye başlamış ve alınan kararlar padişahın onayına sunulmuştur.

Bu bilgiye bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Padişahın otoritesi ve sadrazamın önemi artmıştır.
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti’nde görülen;

I. Ekber ve erşed sisteminin uygulanması,

II. Tımar sisteminin uygulanması,

III. Kardeş katlinin yasal hale getirilmesi

gelişmelerinden hangileri, yönetim ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin teokratik yönetim anlayışına sahip olduğuna kanıt oluşturmaz?
Doğru Cevap: "A" Gayrimüslimlere inanç özgürlüğünün tanınması
Soru Açıklaması
7.
Sancak, devletin asıl idari ve askeri birimiydi ve sancakbeyi bu sancaktaki tımar sahiplerinin tek komutanıydı.

Buna göre,

I. medrese eğitiminin düzenlenmesi,

II. yasal ve idari kararları uygulanması,

III. savaşta tımarlı sipahilerin yönetilmesi

görevlerinden hangilerinin sancak beyine ait olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
8.
II. Murat zamanında Edirne, Fatih Döneminde de Topkapı Enderun Mektebine devşirme sistemiyle öğrenci alınırdı. Bu okullarda eğitilenler sadrazam, vezir, yeniçeri ağası, kaptan-ı derya olarak görev yapabilirlerdi.

Buna göre Enderun’un kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Üst düzey devlet adamı yetiştirme
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti’ndeki medreselerde, alanlarında uzmanlaşmış müderrisler ders verirdi. Osmanlı Devleti’nde ilk medrese Kuruluş Döneminde İznik’te açılmıştı. Fatih Döneminde medreselerde müderrislik yapabilmek için Sahn-ı Seman Medresesi’nden olmuş olma şartı aranmıştı. Medreselerde dini bilimlerin yanında matematik, astronomi ve tıp gibi pozitif bilimler de okutulmuştur.

Buna göre, Osmanlı eğitim sistemi için;

I. Medreselerde bilimsel alanda çalışmalar yapılmıştır.

II. Eğitim faaliyetleri zamanla gelişmiştir.

III. Gayrimüslimlere eğitim alanı kapalıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
10.
İlmiye sınıfı mensubu olan Şeyhülislam’ın görevleri arasında;

I. Divan’da alınan kararların dine uygunluğunu onaylama,

II. savaş ve barış kararlarını verme,

III. ekonomik kaynakları denetleme

durumlarından, hangileri gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.